തികച്ചും സൗജന്യമായി ഏവിയേഷൻ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം !

യുവതി യുവാക്കൾക്ക് എയർലൈൻ ഏവിയേഷൻ കോഴ്സുകൾ തികച്ചും സൗജന്യമായി പഠിക്കാനാണ് അവസരം ഒരുങ്ങുന്നത്. എയിംഫിൽ ഏവിയേഷൻ അക്കാദമിയാണ് കേരളത്തിൽ ഇതിനായി സൗകര്യം ഒരുക്കുക. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്നാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.aimfillinternational.com | aimfill.in 

Call 9745999333, 9387999333, 9349999333, 8695999333, 9388999333

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുക  Share and subscribe  Our Channel !!

100% FREE GOVERNMENT COURSES
Aimfill Free courses 

AM I ELIGIBLE HOW TO APPLY ?

Identifying the right skill set that the student is good at and choosing the skill by taking a personal interview along with psychological understanding and guidance to the student to make a choice on the job roles with respect to the aviation industry demands and job availability. On the basis of the following eligibility criteria we recruits the students: 

FREE FOOD & ACCOMODATION 

The trainees are being accommodated in a hostel located separately for girls and boys and are provided with all the basic amenities as per Standard Operating Procedures (SoP) requirement such as free food and lodging besides transportation. 

VIDEO INTERVIEW FOR ADMISSION

The cabin crew course recruitment process is getting a BIG change – On-demand video interviews are becoming more and more popular with airlines around the world. In many cases, this is an additional element that has been added to the recruitment process. Whether you like them or not, you’ll likely have to face a video interview sooner or later.

CRM form will load here

100% FREE GOVERNMENT courses 

 Apply now 

NRLM & MORD DDU-GKY aims to engage youths, as a part of the 'National Rural Livelihood Mission' (NRLM) and Government's 'Skill Development Initiative' tasked with the dual objective of adding diversity to the incomes of rural poor families and cater to the career aspirations of rural youth.

NRLM & MORD joint venture with government of india
Opening time Mon-Sat: 08.00 -18.00

DIPLOMA IN 

AIRLINE CABIN CREW 

aimfill -dgito- nsdc - aassc

GET A JET SETTING LIFE FULL OF TRAVEL AND MONEY IN 9 DAYS FOR FREE!

Aimfill New Batch Start 

12
Days
01
Hours
52
Minutes
52
Seconds

Aimfill New Batch Start 

12
Days
01
Hours
52
Minutes
52
Seconds
CHOOSE YOUR COURSE

CHOOSE ANYTHING YOU LIKE - SEVEN AVIATION SPECIALIZATION diplomas in one course

turn your dream into reality

CHOOSE YOUR COURSE

CHOOSE ANYTHING YOU LIKE - SEVEN AVIATION SPECIALIZATION diplomas in one course

turn your dream into reality

(UG/PG) – BBA IN AIRLINE AND AIRPORT MANAGEMENT The Course package offers University Graduation Post Graduation Coaching along with 6 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council. The Aimfill Students

AI00 AIRLINE CABIN CREW - FEAR 9 + IAM Certification - DGITO

₹9,000/-
COURSE CODE -AI00 this Courses is in association with DGITO Training Excellence for eligible candidate who have exemplary skill to be a part of BRAND IMPLEMENTATION PLACEMENTS SCHEME.. only for Qualified Students who clear INTERVIEW..

Click here to know more about |Apply online |Many more

(UG/PG) – BBA IN AIRLINE AND AIRPORT MANAGEMENT The Course package offers University Graduation Post Graduation Coaching along with 6 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council. The Aimfill Students

ADD01 AIRLINE Cabin Crew - DDUGKY - DGITO - AASSC PIA

FREE

COURSE CODE -ADD01 this Course is completely free even the food and accommodation Because this is a Grant Based Course [In Association with DDUGKY under MORD] • DGITO Training Excellence • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN AIRLINE CABIN CREW..Click here to know more about |Apply online |Many more

(UG/PG) – BBA IN AIRLINE AND AIRPORT MANAGEMENT The Course package offers University Graduation Post Graduation Coaching along with 6 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council. The Aimfill Students

ADD02 AIRLINE Customer service Executive- DDUGKY - DGITO - AASSC PIA

FREE

COURSE CODE -ADD02 this Course is completely free even the food and accommodation Because this is a Grant Based Course [In Association with DDUGKY under MORD] • DGITO Training Excellence • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN AIRLINE CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE.. Click here to know more about |Apply online |Many more 

(UG/PG) – BBA IN AIRLINE AND AIRPORT MANAGEMENT The Course package offers University Graduation Post Graduation Coaching along with 6 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council. The Aimfill Students

ADD03 AIRLINE RESERVATION AGENT - DDUGKY - DGITO - AASSC PIA

FREE
COURSE CODE -ADD03 this Course is completely free even the food and accommodation Because this is a Grant Based Course [In Association with DDUGKY under MORD] • DGITO Training Excellence • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN AIRLINE RESERVATION AGENT..Click here to know more about |Apply online |Many more
(UG/PG) – BBA IN AIRLINE AND AIRPORT MANAGEMENT The Course package offers University Graduation Post Graduation Coaching along with 6 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council. The Aimfill Students

AI01 DIPLOMA IN AIRLINE CABIN CREW BY AVIATION  AEROSPACE SECTOR SKILL COUNCIL OF NSDC

₹56,500/-

COURSE CODE -AI01 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council of India • DGITO Training Excellence • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN AIRLINE CABIN CREW... click here to know more about |Apply online |Many more

AI06  III SEVEN STAR EXECUTIVE DIPLOMA IN FLIGHT DISPATCHER & AIRLINE TRAVEL MANAGEMENT 

₹1,00,000/-

COURSE CODE -AI06 three professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council of India • DGITO CERTIFICATION • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN FLIGHT DISPATCHER & AIRLINE CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE...click here to know more about |Apply online |Many more

AI07 III SEVEN STAR EXECUTIVE DIPLOMA IN HOSPITALITY & AIRLINE TRAVEL MANAGEMENT

₹1,00,000

COURSE CODE -AI07 3 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council of India • DGITO CERTIFICATION • THSC & AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN FRONT OFFICE ASSOCIATE & AIRLINE CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE... click here to know more about |Apply online |Many more

AI10 SEVEN STAR DIPLOMA IN HOSPITALITY & AIRLINE TRAVEL MANAGEMENT 

₹2,00,000

COURSE CODE -AI10 SIX professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council of India • DGITO CERTIFICATION • THSC N.S.D.C CERTIFICATION • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN FRONT OFFICE ASSOCIATE & AIRLINE CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE... click here to know more about |Apply online |Many more

AI11 SEVEN STAR DOMESTIC DIPLOMA IN AIRLINE HOSPITALITY & TRAVEL MANAGEMENT WITH UG / PG

₹3,00,000/-

COURSE CODE -AI11 Progression to (UG/PG) – AIRLINE AND AIRPORT MANAGEMENT The Course package offers University Graduation & Post Graduation Coaching along with 6 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council of India • LIVE DOMESTIC IN FLIGHT TRAINING & N.S.D.C CERTIFICATION • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN AIRLINE CABIN CREW & AIRLINE CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE... click here to know more about |Apply online |Many more

A114 SEVENSTAR INTERNATIONAL AIR CABIN CREW + AIRLINE CUSTOMER CARE EXECUTIVE with UG / PG

₹4,00,000/-

COURSE CODE -AI14 Progression to (UG/PG) – AIRLINE AND AIRPORT MANAGEMENT The Course package offers University Graduation & Post Graduation Coaching along with 6 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council of India LIVE INTERNATIONAL IN FLIGHT TRAINING• IATA MONTREAL & N.S.D.C CERTIFICATION • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN FLIGHT DISPATCHER & AIRLINE CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE... click here to know more about |Apply online |Many more

(UG/PG) – BBA IN AIRLINE AND AIRPORT MANAGEMENT The Course package offers University Graduation Post Graduation Coaching along with 6 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council. The Aimfill Students

AI00 AIRLINE CABIN CREW - FEAR 9 + IAM Certification - DGITO

₹9,000/-
COURSE CODE -AI00 this Courses is in association with DGITO Training Excellence for eligible candidate who have exemplary skill to be a part of BRAND IMPLEMENTATION PLACEMENTS SCHEME.. only for Qualified Students who clear INTERVIEW..

Click here to know more about |Apply online |Many more

(UG/PG) – BBA IN AIRLINE AND AIRPORT MANAGEMENT The Course package offers University Graduation Post Graduation Coaching along with 6 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council. The Aimfill Students

ADD01 AIRLINE Cabin Crew - DDUGKY - DGITO - AASSC PIA

FREE

COURSE CODE -ADD01 this Course is completely free even the food and accommodation Because this is a Grant Based Course [In Association with DDUGKY under MORD] • DGITO Training Excellence • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN AIRLINE CABIN CREW..Click here to know more about |Apply online |Many more

(UG/PG) – BBA IN AIRLINE AND AIRPORT MANAGEMENT The Course package offers University Graduation Post Graduation Coaching along with 6 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council. The Aimfill Students

ADD02 AIRLINE Customer service Executive- DDUGKY - DGITO - AASSC PIA

FREE

COURSE CODE -ADD02 this Course is completely free even the food and accommodation Because this is a Grant Based Course [In Association with DDUGKY under MORD] • DGITO Training Excellence • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN AIRLINE CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE.. Click here to know more about |Apply online |Many more 

(UG/PG) – BBA IN AIRLINE AND AIRPORT MANAGEMENT The Course package offers University Graduation Post Graduation Coaching along with 6 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council. The Aimfill Students

ADD03 AIRLINE RESERVATION AGENT - DDUGKY - DGITO - AASSC PIA

FREE
COURSE CODE -ADD03 this Course is completely free even the food and accommodation Because this is a Grant Based Course [In Association with DDUGKY under MORD] • DGITO Training Excellence • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN AIRLINE RESERVATION AGENT..Click here to know more about |Apply online |Many more
(UG/PG) – BBA IN AIRLINE AND AIRPORT MANAGEMENT The Course package offers University Graduation Post Graduation Coaching along with 6 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council. The Aimfill Students

AI01 DIPLOMA IN AIRLINE CABIN CREW BY AVIATION  AEROSPACE SECTOR SKILL COUNCIL OF NSDC

₹56,500/-

COURSE CODE -AI01 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council of India • DGITO Training Excellence • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN AIRLINE CABIN CREW... click here to know more about |Apply online |Many more

AI06  III SEVEN STAR EXECUTIVE DIPLOMA IN FLIGHT DISPATCHER & AIRLINE TRAVEL MANAGEMENT 

₹1,00,000/-

COURSE CODE -AI06 three professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council of India • DGITO CERTIFICATION • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN FLIGHT DISPATCHER & AIRLINE CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE...click here to know more about |Apply online |Many more

AI07 III SEVEN STAR EXECUTIVE DIPLOMA IN HOSPITALITY & AIRLINE TRAVEL MANAGEMENT

₹1,00,000

COURSE CODE -AI07 3 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council of India • DGITO CERTIFICATION • THSC & AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN FRONT OFFICE ASSOCIATE & AIRLINE CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE... click here to know more about |Apply online |Many more

AI10 SEVEN STAR DIPLOMA IN HOSPITALITY & AIRLINE TRAVEL MANAGEMENT 

₹2,00,000

COURSE CODE -AI10 SIX professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council of India • DGITO CERTIFICATION • THSC N.S.D.C CERTIFICATION • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN FRONT OFFICE ASSOCIATE & AIRLINE CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE... click here to know more about |Apply online |Many more

AI11 SEVEN STAR DOMESTIC DIPLOMA IN AIRLINE HOSPITALITY & TRAVEL MANAGEMENT WITH UG / PG

₹3,00,000/-

COURSE CODE -AI11 Progression to (UG/PG) – AIRLINE AND AIRPORT MANAGEMENT The Course package offers University Graduation & Post Graduation Coaching along with 6 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council of India • LIVE DOMESTIC IN FLIGHT TRAINING & N.S.D.C CERTIFICATION • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN AIRLINE CABIN CREW & AIRLINE CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE... click here to know more about |Apply online |Many more

A114 SEVENSTAR INTERNATIONAL AIR CABIN CREW + AIRLINE CUSTOMER CARE EXECUTIVE with UG / PG

₹4,00,000/-

COURSE CODE -AI14 Progression to (UG/PG) – AIRLINE AND AIRPORT MANAGEMENT The Course package offers University Graduation & Post Graduation Coaching along with 6 professional job oriented certifications with the SMART & NSQF Standards with respect to the Sector Skill Council of India LIVE INTERNATIONAL IN FLIGHT TRAINING• IATA MONTREAL & N.S.D.C CERTIFICATION • AASSC CERTIFICATION BY N.S.D.C IN FLIGHT DISPATCHER & AIRLINE CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE... click here to know more about |Apply online |Many more

Trending this Aviation Logistic season

Trending this Aviation Logistic season

Section has not been found.

Section has not been found.

Aimfill-Air-hostess-training-college
Aimfill-Air-hostess-training-college

തികച്ചും സൗജന്യമായി ഏവിയേഷൻ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം

തികച്ചും സൗജന്യമായി ഏവിയേഷൻ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം

Aimfill infra

Aimfill infra

Find us

ബ്രാഞ്ച് വിലാസം കാണുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള മാപ്പിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക 

Find us

ബ്രാഞ്ച് വിലാസം കാണുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള മാപ്പിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക 

Aimfill-address-india
Aimfill-address-india